دیدگاه ...

  • شرکت جهش کیمیا گستران افق پیشرو در جایگزینی محصولات وارداتی با تولید داخلی در صنایع حفاری مکانیزه، ساختمان، نفت گاز پتروشیمی
  • شرکت جهش کیمیا گستران افق عضوی از تیم شما در مشاوره و انتخاب محصولات
  • محصولات شرکت جهش کیمیا گستران افق دوستدار محیط زیست Environmental friendly و قابل تخریب در محیط زیست Biodegradable