Watert

از تولیدات این شرکت مورد مصرف در صنعت آب و فاضلاب به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:

ضدکف

جهت تصفیه فاضلاب کارخانجات یا آب و فاضلاب شهری به منظور از بین بردن کف ناشی از مواد کف زای مصرفی، مورد استفاده قرار میگیرد.

 

آنتی اسکالانت

جهت جلوگیری از ایجاد رسوب در برجهای خنک کننده کارخانجات یا در سیستمهای تصفیه آب  RO مورد استفاده قرار میگیرد.