پلیمر قوام دهنده و ضد سایشKP201 در شرایط سخت حفاری تونل با دستگاه   TBM برای زمینی متشکل از سنگهای درشت و درصد کم خاک ریز و مقدار زیاد آب، توصیه می شود که در کنار فومرهای گروه KF158 و KBR استفاده مي گردد زیرا در زمینی با مشخصات بالا،  فومر به تنهایی قادر به ایجاد اسلامپ مناسب نمی باشد.

کاربرد ها و مزايا:

1-نفوذپزیری خاک را کم می کند و باعث ثبات محل حفاری و جلوگیری از ریزش آن می شود.
2-خاصیت جذب آب بسیار زیاد
3-به مصالح حفاری حالت خمیری و روان می دهد که باعث:                                                                        
 الف )کم شدن سایش ادوات حفاری                                                          
 ب) کنترل بهتر مصالح حفاری شده                                                                
 ج) کاهش گشتاور کاترهد    

4-در صورت استفاده از بنتونیت، خواص مورد انتظار از بنتونیت را به خوبی افزایش می دهد.

پلیمر روان کننده و ضد سایشKP101 در شرایط سخت حفاری تونل با دستگاه   TBM برای زمینی متشکل از شن و ماسه و درصد کم رس به همراه مقدار زیاد آب، توصیه می شود که در کنار فومرهای گروه KF158 و KF168 استفاده مي گردد زیرا در زمینی با مقادیر بسیار زیاد آب، فومر به تنهایی قادر به ایجاد اسلامپ مناسب نمی باشد.
کاربرد ها و مزايا:

1-نفوذپزیری خاک را کم می کند و باعث ثبات محل حفاری و جلوگیری از ریزش آن می شود.
2-به مصالح حفاری حالتی ژله ای و چسبندگی می دهد که باعث:

 الف )کم شدن سایش ادوات حفاری                                                  
 ب) کنترل بهتر مصالح حفاری شده                                             
 ج) کاهش گشتاور کاترهد                            
د) و مهار آب زمین می شود