ضدکف سیلیکونی (Silicon Antifoams)

تولیدکنندگان شوینده های خانگی مورد مصرف در ماشینهای لباسشویی برای مصرف در دور بالا و به منظور حصول راندمان بالا بدون صدمه زدن به ماشین ناچار به کنترل کف ناشی از سورفکتانتهای مصرفی میباشند؛ لذا بدین منظور از ضدکفهای امولسیونی یا غیر امولسیونی سیلیکونی استفاده میشود.

Komeyl Antifoam & Defoamer KZ2000S K6050 KSF202

 

ضدکف سیلیکونی امولسیونی

این ضدکفها ترکیبات کنسانتره بر پایه سیلیکونهای تغییر شکل یافته و استرها میباشند که بعنوان افزودنی در شوینده های خانگی و صنعتی برای کنترل میزان کف بطور وسیعی کاربرد دارند.
این مواد در دترجنت های مایع حین ساخت به میزان لازم به فرمولاسیون اضافه می گردند و در دترجنتهای پودری بصورت اسپری درایر و اسلاری قابل مصرف هستند.

ضدکف سیلیکونی غیر امولسیونی

این ضدکفها ترکیبات کنسانتره بر پایه سیلیکونهای تغییر شکل یافته میباشند که بصورت تخصصی در دترجنتهای پودری در سیستمهای اسپری درایر و اسلاری قابل استفاده میباشند.