ضدکف سیلیکونی (Silicon Antifoams)

تولیدکنندگان شوینده های خانگی مورد مصرف در ماشینهای لباسشویی برای مصرف در دور بالا و به منظور حصول راندمان بالا بدون صدمه زدن به ماشین ناچار به کنترل کف ناشی از سورفکتانتهای مصرفی میباشند؛ لذا بدین منظور از ضدکفهای امولسیونی یا غیر امولسیونی سیلیکونی استفاده میشود.

Komeyl Antifoam & Defoamer KZ2000S K6050 KSF202