Watert

از تولیدات این شرکت مورد مصرف در صنعت آب و فاضلاب به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:

ضدکف

جهت تصفیه فاضلاب کارخانجات یا آب و فاضلاب شهری به منظور از بین بردن کف ناشی از مواد کف زای مصرفی، مورد استفاده قرار میگیرد.